Regulamin

I.  DEFINICJE

1.      V-SPEED oznacza V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, KRS: 0000695003

2.      Serwis oznacza Stronę prowadzoną przez V-SPEED, w ramach której Użytkownikowi udostępnione jest odpłatnie lub nieodpłatnie Oprogramowanie.

3.      Oprogramowanie oznacza oprogramowanie Przyspiesz.pl dostępne w Serwisie w wersji darmowej (demonstracyjnej) lub odpłatnej.

4.      Regulamin oznacza niniejszy regulamin Serwisu.

5.      Strona oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://www.przyspiesz.pl wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy registratorem domeny a abonentem domeny, zawartość strony internetowej, autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, w szczególności ale nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej, skryptu, itp.

6.      Użytkownik oznacza podmiot, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który, na warunkach określonych Regulaminem, uzyskał odpłatnie lub nieodpłatnie dostęp do Oprogramowania za pośrednictwem Serwisu.

7.      Komputer -  sprzęt komputerowy tj.  komputery osobiste, laptopy, notebooki, netbooki, stacje robocze, palmtopy, serwery, smartfony, i  inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane;

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      V-SPEED za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z bezpłatnej lub płatnej wersji Oprogramowania, na jednym komputerze, na warunkach określonych Regulaminem oraz umową licencyjną, przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Użytkownik nie jest uprawniony do jego sprzedaży, rozprowadzania, wypożyczania lub rozpowszechniania w inny sposób, jak również udzielania dalszej licencji na jego użytkowanie.

2.      Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:

a.      listownie, na adres: V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Obornikiki Śląskie

b.      mailowo – pod adresem kontakt@przyspiesz.pl

3.      V-SPEED nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).  

4.      Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U.2004 Nr 171 poz. 1800, z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.

5.      V-SPEED zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu w sposób zgody z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001 nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest V-SPEED.

6.      Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez V-SPEED w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. V-SPEED zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

7.      Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.

8.      Poprzez zarejestrowanie Oprogramowania wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez V-SPEED w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy zawartej przez Użytkownika z V-SPEED.

 

III.  KORZYSTANIE Z SERWISU. REJESTRACJA OPROGRAMOWANIA

1.      Uzyskanie dostępu do bezpłatnej wersji Oprogramowania (oprogramowanie demonstracyjne) nie wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie i polega na pobraniu Oprogramowania ze Strony Serwisu oraz zainstalowaniu go na komputerze Użytkownika.

2.      Uzyskanie dostępu do płatnej wersji Oprogramowania wymaga dodatkowego zarejestrowania uprzednio pobranego Oprogramowania oraz dokonania zapłaty za Oprogramowanie, w wysokości wynikającej z cennika Serwisu.

3.      Zarejestrowanie Oprogramowania polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i aktywacji Oprogramowania. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe. W przypadku niewypełnienia pól formularzy wskazanych jako obowiązkowe rejestracji nie zostanie dokonana.

4.      Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

5.      Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

6.      Po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym oraz dokonaniu płatności za Oprogramowanie na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz kodem aktywacyjnym Oprogramowania oraz z innymi wymaganymi prawem informacjami. Wiadomość ta zostanie wysłana w terminie do jednego dnia od dnia otrzymania płatności przez Serwis.

7.      Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a V-SPEED:

a.       której przedmiotem jest zakup Oprogramowania na warunkach określonych w Regulaminie oraz umowie licencyjnej dochodzi z chwilą potwierdzenia rejestracji Oprogramowania,

b.      której przedmiotem jest nieodpłatne korzystanie z Oprogramowania (oprogramowanie demonstracyjne) na warunkach określonych w Regulaminie oraz umowie licencyjnej dochodzi z chwilą pobrania Oprogramowania ze strony Serwisu.

8.      V-SPEED upoważniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu lub umowy licencyjnej

9.      Serwis oferuje Użytkownikowi następujące formy płatności:

a.       PayU– system płatności online;

10.  Płatność za Oprogramowanie jest dokonywana przez z Użytkownika z góry i jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi kodu aktywacyjnego Oprogramowania.

 

IV.  POZOSTAŁE ZASADY

1.      Aby w pełni korzystać z możliwości Oprogramowania, muszą zostać spełnione następujące wymagania:

a.       System operacyjny Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 lub 10

2.      Każdy Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a.       przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b.      przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c.       przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej,

d.      przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

e.       przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu,

3.      Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

4.      Oprogramowanie zawiera rozwiązania techniczne umożliwiające weryfikację przez V-SPEED, czy jest ono wykorzystywane zgodnie z umową licencyjną..

5.      Oprogramowanie może zawierać mechanizmy uniemożliwiające jego używanie w sposób niezgodny z umową licencyjną, w szczególności na innych komputerach, niż wskazany w pkt. II ust. 1 powyżej oraz w umowie licencyjnej.

6.      Nieuprawnione korzystanie z Oprogramowania, w tym korzystanie z Oprogramowania w sposób naruszający zapisów umowy licencyjnej, podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 

V.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1.      V-SPEED ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach:

a.       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.),

b.      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),

c.       ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2.      V-SPEED jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi Oprogramowania wolnego od wad.

3.      Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

4.      Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@przyspiesz.pl

5.      V-SPEED rozpatrzy reklamację niezwłocznie, z uwzględnieniem charakteru materii, której dotyczy reklamacja, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni.

6.      Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przy rejestracji Oprogramowania lub na adres poczty elektronicznej, z której Użytkownik nieodpłatnej wersji Oprogramowania wysłał reklamację.

7.      V-SPEED zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu. O planowanych przerwach V-SPEED będzie informował z wyprzedzeniem.

8.      V-SPEED nie udziela gwarancji na Oprogramowanie.

 

VI.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w pkt. II.2. a) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. II.2.b) w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.      W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, V-SPEED niezwłocznie przysyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4.      V-SPEED ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.      V-SPEED dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.      Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

a.        umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.      umowy,w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c.       umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez V-SPEED o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.      Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko V-SPEED powództwa do sądu powszechnego, Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej. Umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego,  o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b)      wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

2.      Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze usługodawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

3.      Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez każdą osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

2.      Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu.

3.      Do umów zawartych z Użytkownikami przez zmianą Regulaminu, zastosowanie znajdzie Regulamin w dotychczasowym w brzmieniu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu– wzór formularza odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat

V-SPEED Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

e-mail: kontakt@przyspiesz.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
 

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

umowy o świadczenie następującej usługi(*)
 

– Data zawarcia umowy(*):
 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 

– Adres konsumenta(-ów)
 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

– Data 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

UMOWA LICENCYJNA

§ 1 [DEFINICJE]

Na potrzeby niniejszej Umowy określa się następujące definicje wyrażeń używanych w Umowie:

1.      V-SPEED – V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, KRS: 0000695003;

2.      Strony Umowy – V-SPEED i Użytkownik Oprogramowania;

3.      Umowa  - niniejsza umowa licencyjna;

4.      Oprogramowanie – oprogramowanie dostępne na stronie internetowej https://www.przyspiesz.pl , w tym aktualizacje i materiały powiązane, posiadające cechy i zastosowanie opisane szczegółowo na ww. stronie internetowej, objęte Licencją;

5.      Oprogramowanie Demonstracyjne – demonstracyjna wersja Oprogramowania, dostępna na stronie internetowej http://www.przyspiesz.pl;

6.      Formularz – formularz dotyczący danych Użytkownika Oprogramowania, dostępny na stronie https://www.przyspiesz.pl/rejestracja;

7.      Regulamin - warunki korzystania z serwisu działającego na stronie internetowej http://www.przyspiesz.pl;

8.      Komputer -  sprzęt komputerowy tj.  komputery osobiste, laptopy, notebooki, netbooki, stacje robocze, palmtopy, serwery, smartfony, i  inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane;

9.      Użytkownik Oprogramowania -oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, nabywającą i instalującą na Komputerze we własnym imieniu Licencję lub Licencje na Oprogramowanie;

10.  Aktualizacja Oprogramowania-  wprowadzone do Oprogramowania przez V-SPEED lub upoważnione przez niego podmioty wszelkie ulepszenia (tzw. „upgrade”), modyfikacje, usprawnienia, poprawki, itp.;

11.  Licencja  - uprawnienie do korzystania z Oprogramowania, przez Użytkownika Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie;

12.  Opłata Licencyjna – opłata za udzielenie Licencji na Oprogramowanie; wskazana na w Formularzu lub na stronie internetowej https://www.przyspiesz.pl. Opłata licencyjna może być również modyfikowana poprzez promocje (okresowe i stałe), o których Użytkownik Oprogramowania zostanie poinformowany poprzez komunikat w Oprogramowaniu lub na stronie www.przyspiesz.pl. Oprogramowanie może być rozszerzone o dodatkowe funkcje, za które opłata podana będzie w Formularzu lub na stronie www.przyspiesz.pl.

 

§ 2 [ LICENCJA]

1.      Na podstawie niniejszej Umowy, Użytkownikowi Oprogramowania udzielana jest odpłatna, osobista, niezbywalna, ograniczona, niewyłączna i odwołalna licencja na przechowywanie, pobieranie, instalację, uruchomienie i wykorzystywanie Oprogramowania na wskazanym przez Użytkownika Oprogramowania Komputerze.

2.      Użytkownik Oprogramowania jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania w liczbie odpowiedniej do liczby zakupionych Licencji.

3.      Pojedyncza Licencja Oprogramowania umożliwia korzystanie z Oprogramowywania, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej tylko na jednym Komputerze. Nie jest dozwolone korzystanie z tej samej kopii Oprogramowania równocześnie przez Użytkownika Oprogramowania i podmiot nie będący Użytkownikiem Oprogramowania. W czasie trwania Umowy nie jest dopuszczalna instalacja Oprogramowania na innym Komputerze niż ten, na którym nastąpiło jego pierwsze, w ramach Licencji, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania, za wyjątkiem Oprogramowania Demonstracyjnego.

4.      Gdy niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, niedozwolone jest:

a.       modyfikowanie, powielanie, kopiowanie, odtwarzanie kodu źródłowego albo dekompilowanie, uzyskiwanie kodu źródłowego lub dezasemblowanie Oprogramowania lub dowolnej jego części, w tym danych wewnętrznych w jakikolwiek sposób;

b.      tworzenie prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub dowolną jego część;

c.       zatajanie informacji odnośnie prawa własności do Oprogramowania, w szczególności własności autorskich praw majątkowych, przysługujących V-SPEED i usuwanie znaków towarowych V-SPEED;

d.      udzielanie dalszych licencji na Oprogramowanie, jego wypożyczanie, wynajmowanie, prezentowanie, przekazywanie stronom trzecim w tym udostępnianie na własnym serwerze lub innym urządzeniu o podobnych przeznaczeniach, ponadto ujawnianie, rozprowadzanie, bądź sprzedaż oprogramowania lub jego inne wykorzystanie w celach komercyjnych i niekomercyjnych;

e.       udostępnianie osobom trzecim kodu aktywacyjnego jak również zezwalanie  stronom trzecim na korzystanie z kodu aktywacyjnego lub pliku klucza licencyjnego stanowiącego poufne dane będące własnością V-SPEED. Użytkownik oprogramowania dołoży uzasadnionych starań w celu ochrony kodu aktywacyjnego oraz/lub pliku klucza licencyjnego;

f.       zamieszczanie Oprogramowania w Internecie lub udostępnianie go w inny sposób w całości lub części (w szczególności na nośnikach pamięci, w, sieciach typu intranet, itp.);

g.      usuwanie zabezpieczeń zastosowanych dla zagwarantowania zgodnego z Umową wykorzystania Oprogramowania;

h.      dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu lub reeksportu oprogramowania i powiązanych z nim technologii oraz informacji w sposób, który łamie obowiązujące przepisy prawne;

i.        użytkowanie Oprogramowania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5.      V-SPEED zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich środków oraz procedur weryfikacyjnych celem zweryfikowania wiarygodności Licencji oraz/lub kopii Oprogramowania zainstalowanego oraz/lub wykorzystywanego na Komputerze Użytkownika Oprogramowania.

6.      Oprogramowanie winno być używane przez Użytkownika Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami eksploatacji oraz wskazówkami V-SPEED, w tym na bieżąco aktualizowane. W razie wątpliwości V-SPEED udziela informacji o sposobie używania Oprogramowania.

 

 

§ 3 [Oprogramowanie i Oprogramowanie Demonstracyjne]

1.      Oprogramowanie i Oprogramowanie Demonstracyjne stanowi własność V-SPEED.

2.      Oprogramowanie i Oprogramowanie Demonstracyjne dostępne jest wyłącznie w wersji umożliwiającej samodzielne jego pobranie ze wskazanej  przez V-SPEED witryny internetowej. W szczególności V-SPEED nie udostępnia wersji oprogramowania zapisanych na płytach DVD, CD czy innych nośnikach informacji.

3.      Oprogramowanie zostaje aktywowane za pomocą kodu aktywacyjnego w postaci ciągu znaków alfanumerycznych przesłanego na podany przez Użytkownika Oprogramowania w Formularzu adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego.

4.      Oprogramowanie zawiera rozwiązania techniczne umożliwiające weryfikację przez V-SPEED, czy jest ono wykorzystywane zgodnie z udzieloną Licencją.

5.      Oprogramowanie może zawierać mechanizmy uniemożliwiające jego używanie w sposób niezgodny z Umową w szczególności na innych komputerach, niż wskazanych w § 2 ust. 3 powyżej.

6.      Zabronione jest wykonywanie kopii Oprogramowania, za wyjątkiem tzw. kopii zapasowych niezbędnych do korzystania z Oprogramowania. W przypadku konieczności ponownej instalacji oprogramowania, w czasie trwania Umowy, wynikłej np. z uszkodzenia Komputera, sformatowania dysku twardego Komputera, itp. V-SPEED podejmie, na żądanie Użytkownika Oprogramowania, niezbędne kroki w celu umożliwienia ponownego korzystania z Oprogramowania, w oparciu o posiadaną przez Użytkownika Oprogramowania Licencję, na tym samym Komputerze, na którym zostało ono zainstalowane,. W tym celu niezbędne jest poinformowanie V-SPEED za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@przyspiesz.pl o zaistniałej sytuacji, skutkującej koniecznością ponownej aktywacji Oprogramowania. 

7.      Z chwilą aktywacji Oprogramowania Użytkownik Oprogramowania uzyskuje prawo do otrzymywania następujących usług w okresie trwania Umowy:

a.       Aktualizacje Oprogramowania przez Internet. Wszelkie otrzymane przez Użytkownika Aktualizacje stają się częścią Oprogramowania i mają wobec nich zastosowanie zasady i warunki Umowy;

b.      Pomoc techniczna za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie w postaci infolinii Pomocy technicznej.

7.      V-SPEED może umożliwić pobranie i zainstalowanie Oprogramowania Demonstracyjnego.

8.      W wypadkach wskazanych w ust. 8 powyżej na Oprogramowanie Demonstracyjne udzielana jest nieodpłatna, zbywalna, ograniczona, niewyłączna i odwołalna licencja na przechowywanie, pobieranie, instalację, uruchomienie i wykorzystywanie Oprogramowania Demonstracyjnego na dowolnym Komputerze. O ile nie wskazano inaczej w Umowie, niedozwolone jest:

a.       modyfikowanie, odtwarzanie kodu źródłowego albo dekompilowanie, uzyskiwanie kodu źródłowego lub dezasemblowanie Oprogramowania Demonstracyjnego lub dowolnej jego części, w tym danych wewnętrznych w jakikolwiek sposób;

b.      tworzenie prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie Demonstracyjne lub dowolną jego część;

c.       zatajanie informacji odnośnie prawa własności do Oprogramowania Demonstracyjnego , w szczególności własności autorskich praw majątkowych, przysługujących V-SPEEDi usuwanie znaków towarowych V-SPEED;

d.      zamieszczanie Oprogramowania Demonstracyjnego w Internecie lub udostępnianie go w inny sposób w całości lub części (w szczególności na nośnikach pamięci, w, sieciach typu intranet, itp.) bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody V-SPEED;

e.       usuwanie zabezpieczeń zastosowanych dla zagwarantowania zgodnego z Umową wykorzystania oprogramowania Demonstracyjnego;

f.       dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu lub reeksportu Oprogramowania Demonstracyjnego i powiązanych z nim technologii oraz informacji w sposób, który łamie obowiązujące przepisy prawne;

g.      użytkowanie Oprogramowania Demonstracyjnego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4 [WYNAGRODZENIE I PŁATNOSCI]

1.      W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wypełnienie Formularza i przesłanie V-SPEED danych w nim zawartych, zaakceptowanie Umowy i  Regulaminu oraz uiszczenie Opłaty Licencyjnej.

2.      Uiszczenie opłaty Licencyjnej następuje, wedle wyboru Użytkownika Oprogramowania:

a.       Za pośrednictwem portalu PayU.pl, na warunkach określonych w tym portalu.

3.      W razie wniesienia Opłaty Licencyjnej w sposób przewidziany w ust. 2 lit. a powyżej, po otrzymaniu przez V-SPEED z portalu PayU.pl informacji o uiszczeniu Opłaty Licencyjnej, V-SPEED niezwłocznie prześle Użytkownikowi Oprogramowania Kod Aktywacyjny na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego.

4.      V-SPEED nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie Kodu Aktywacyjnego na błędnie wskazany przez Użytkownika Oprogramowania adres poczty elektronicznej. W przypadku aktywacji Oprogramowania przez osoby inne niż Użytkownik Oprogramowania istnieje możliwość dezaktywacji Oprogramowania używanego przez nieuprawnione osoby i ponownego przekazania kodu aktywacyjnego Użytkownikowi Oprogramowania.

5.      W przypadku dokonania płatności w sposób w ust. 2 lit. a powyżej, Użytkownik Oprogramowania otrzymuje fakturę VAT, przesłaną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

§ 5 [AKTYWACJA I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA]

1.      Aby aktywować Oprogramowanie, należy wprowadzić otrzymany kod aktywacyjny do Komputera.

2.      Wszelkie Aktualizacje Oprogramowania są pobierane i instalowane automatycznie,  wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na Komputerze. O pobranie aktualizacji Użytkownik Oprogramowania zawiadamiany jest za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na Komputerze.

3.      O ile strony nie postanowią inaczej, w przypadku Aktualizacji Oprogramowania zastosowanie będą miały postanowienia Umowy.

4.      Udzielenie licencji na nową wersję Oprogramowania, nie stanowiącą aktualizacji Oprogramowania, może wymagać zawarcia odrębnej umowy.

 

§ 6 [ UDOSTĘPNIANIE OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH]

1.      W przypadku, gdy poza Oprogramowaniem, w serwisie internetowym http://www.przyspiesz.pl dostępne jest również oprogramowanie stanowiące własność osób trzecich, może ono podlegać innym warunkom udzielenia licencji niż Oprogramowanie. 

2.      Wszelkie umowy odnoszące się do oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej (nie będącego Oprogramowaniem) zawierane są z wyłączeniem V-SPEED. V-SPEED nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem Oprogramowania a osobami trzecimi, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 

§ 7 [PRAWA AUTORSKIE]

1.      Oprogramowanie stanowi utwór, w rozumieniu art. 1 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.      V-SPEED ma wyłączne prawo do autorskich praw majątkowych do Oprogramowania, a w szczególności prawo do: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez V-SPEED Oprogramowaniem, w kraju i za granicą, w tym w szczególności do:

a.       wyłącznego używania i wykorzystania Oprogramowania w jakiejkolwiek działalności V-SPEED,

b.      wytwarzania, utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania, w całości lub w części, wszelkimi technikami i w jakiejkolwiek formie,

c.       tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu,

d.      publicznego wystawiania i wyświetlania Oprogramowania, w tym publicznego udostępniania Oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e.       wprowadzania do obrotu Oprogramowania,

f.       wydawania i rozpowszechniania Oprogramowania,

g.      wprowadzania Oprogramowania do pamięci komputerów i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,

h.      rozpowszechniania Oprogramowania, w tym użyczenia lub najmu utworu lub jego kopii

3.      V-SPEED ma prawo wprowadzania zmian w Oprogramowaniu i jego dowolnej modyfikacji według własnego uznania.

 

§ 8 [GWARANCJA I RĘKOJMIA]

1.      V-SPEED nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na Oprogramowanie.

2.      W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wyłączona zostaje odpowiedzialność V-SPEED z tytułu rękojmi za wady Oprogramowania.

 

§ 9. [OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI W ROZMIENIU KODEKSU CYWILNEGO]

1.       V-SPEED nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z Oprogramowaniem lub ze świadczonymi Usługami. Ewentualna odpowiedzialność V-SPEED ograniczona jest do wysokości Opłaty Licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika Oprogramowania. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom w szczególności. art.  449(1) do art. 449(11) kodeksu cywilnego.

2.      Przepis powyższe nie uchybia uprawnieniom konsumentów wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 10 [DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA]

1.      V-SPEED przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

2.      Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują w szczególności imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców również firmę, miejsce zamieszkania, miejsce wykonywania działalności, numer NIP.

3.      Obowiązek wskazania danych osobowych Użytkownika Oprogramowania w zakresie wynikającym z ust. 3 powyżej wynika z przepisów prawa cywilnego i jest on niezbędny do zidentyfikowania Użytkownika Oprogramowania jako strony Umowy.

4.      Użytkownik Oprogramowania ma zagwarantowane prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.      Użytkownik Oprogramowania wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie objętym niniejszą umową.

 

11. [CZAS TRWANIA UMOWY]

1.      Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony tj. jednego roku od:

a.       dnia przekazania przez V-SPEED Użytkownikowi Oprogramowania kodu aktywacyjnego,

b.      dnia pobrania Oprogramowania Demonstracyjnego.

Otrzymanie kodu aktywacyjnego uważa się za dokonane w dacie, w której w V-SPEED wysłał go Użytkownikowi Oprogramowania na wskazany przez Użytkownika Oprogramowania adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu.

2.      Po upływie okresu obowiązywania Umowy, Oprogramowanie może przestać działać w części lub w całości, mogą też nie być dostępne niektóre jego funkcje.

3.      V-SPEED upoważniony jest do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika Oprogramowania warunków Umowy.

4.      Po rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej Użytkownik Oprogramowania zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszystkich posiadanych kopii Oprogramowania lub ich zwrotu do V-SPEED.

 

§ 12 [REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW]

1.      Reklamacje należy wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przyspiesz.pl ze szczegółowym opisem występujących problemów.

2.      Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje Użytkownikowi Oprogramowania nie będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§ 13 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.      Zapisy niniejszej Umowy oraz Regulaminu stanowią całość uzgodnień zawartych między V-SPEED a Użytkownikiem Oprogramowania. W razie sprzeczności między treścią Umowy a Regulaminu, zastosowanie znajdą odpowiednie zapisy Regulaminu.

2.      W stosunku do Użytkowników Oprogramowania nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, postanowienia Umowy nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw, których nie można uchylić w drodze umowy zawieranej pomiędzy Stronami.

3.      W stosunku do Użytkowników Oprogramowania będących konsumentami, postanowienia Umowy nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw, których nie można uchylić w stosunku do konsumentów.

4.      Zapisy Umowy uznane za nieważne zostają wyłączone z Umowy i nie wpływają na ważność pozostałych warunków niniejszej Umowy.

5.      Zapisy niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu i muszą być interpretowane zgodnie z polskim prawodawstwem.

6.      W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, spory wynikłe z niniejszej Umowy będą podlegać jurysdykcji sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby firmy V-SPEED. 

7.      Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania z niego wynikające podlegają przepisom prawa polskiego.

8.      Zaznaczając opcję „Akceptuję warunki umowy” Użytkownik Oprogramowania potwierdza, że zapoznał się z jej treścią i w akceptuje ją.