Polityka prywatności

I. DEFINICJE

 1. V-SPEED oznacza V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, KRS: 0000695003
 2. Serwis oznacza Stronę prowadzoną przez V-SPEED, w ramach której Użytkownikowi udostępnione jest odpłatnie lub nieodpłatnie Oprogramowanie.
 3. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie Przyspiesz.pl dostępne w Serwisie w wersji darmowej (demonstracyjnej) lub odpłatnej.
 4. Strona oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://www.przyspiesz.pl wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy registratorem domeny a abonentem domeny, zawartość strony internetowej, autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, w szczególności ale nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej, skryptu, itp.
 5. Użytkownik oznacza podmiot, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który, na warunkach określonych Regulaminem, uzyskał odpłatnie lub nieodpłatnie dostęp do Oprogramowania za pośrednictwem Serwisu.
 6. Komputer - sprzęt komputerowy tj. komputery osobiste, laptopy, notebooki, netbooki, stacje robocze, palmtopy, serwery, smartfony, i inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane;

II. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest V-SPEED.
 2. Użytkownik może kontaktować się z V-SPEED we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi listownie na adres: V-SPEED Sp. z o.o., ul. Mińska 38/216, 54-611 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@przyspiesz.pl.

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. V-SPEED przetwarza w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane firmy na potrzeby realizacji zamówienia tj. realizacja płatności, dostarczenie kodu licencyjnego do Użytkownika oraz dostarczenie ewentualnej faktury. Ponadto V-SPEED przetwarza w Serwisie numer telefonu komórkowego Użytkownika w celu dostarczenia kodu licencyjnego. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. V-SPEED nie udostępnia danych osobowych wymienionych w pkt. 1 podmiotom trzecim.
 3. V-SPEED może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 1 personelowi technicznemu (programiści i administratorzy serwerów) w celu monitoringu i rozwoju procesów systemowych oraz zewnętrznym dostawcom usług dzierżawy serwerów, w celu umożliwienia realizacji tych usług. V-SPEED zapewnia, że personel techniczny oraz zewnętrzni dostawcy przetwarzają powierzone dane zgodnie z RODO. Podstawą prawną tego powierzenia przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. V-SPEED nie przetwarza w Serwisie szczególnych kategorii danych osobowych.
 5. V-SPEED nie stosuje w Serwisie profilowania.
 6. V-SPEED nie stosuje w Serwisie automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.
 7. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe w Serwisie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 8. V-SPEED nie przekazuje danych osobowych z Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").
 9. V-SPEED przetwarza dane osobowe w Serwisie najpóźniej do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV. INFORMACJA O PRAWACH UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby każdy Użytkownik czuł się bezpieczny i chroniony podczas korzystania z Systemu. W odniesieniu do RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do stosownego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).

V. PLIKI COOKIE

V-SPEED używa Plików cookie w następujących celach:

 • Przechowywania informacji o odwiedzinach Strony w celach statystycznych.

Użytkownik w dowolnej chwili może wyłączyć Pliki cookie w Przeglądarce, zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez wydawców Przeglądarek, np.: